مادری به نام مینا

زینب گودینی نویسنده­ ی جوان کشور که با چاپ داستان کوتاه گلدسته وارد دنیای داستان شد تا­کنون آثار مختلفی را به چاپ رسانیده است. "مادری به نام مینا" عنوان اثری است که این نویسنده توسط انتشارات کتاب ابرار و همکاری سیب سرخ نیکان به بازار کتاب عرضه کرده است. این اثر با مضمون جنگ و دفاع مقدس نگاشته شده که در داستان­ های مختلف مشاهده­ می شود.

از متن کتاب

لبخند گشادی بر روی لبان کبودش نشسته بود. چاله های روی گونه اش به چشم می آمد. چشمان به خون نشسته با نگاه های هرزه اش نشانم می داد که حدسم درست است. دانه های درشت عرقی که بر پیشانی سفید و‌بلندش نشسته بود را با پشت دست پاک کرد. دستش که پایین آمد نگاهم به حلقه سفید براق دستش افتاد. متوجه نگاهم شد. در حالی که دستش را در جیب شلوارش قایم کرد گفت: این پیک ما کی می آد؟