کتابی برای نوجوانان به قلم محمد علی گودینی

محمدعلی گودینی از نویسندگان مجرب انجمن قلم کتابی با نام "پرطلا" منتشر کرده است.

این کتاب که تشکیل شده از چهار داستان کوتاه برای نوجوانان است، از طریق موسسه سیب سرخ نیکان به بازار کتاب داستان عرضه شد.

"پرطلا"، "کله کهنه"، "سه راه چهار درختی"، "-گونی های چهار خط" عناوین داستان های این مجموعه است که با زبانی شیوا و جذاب نگاشته شده است.

از متن کتاب

از پامیل فقط هفته ای یک روز یکی از مینی بوس های آبادی به نوبت صبح می رفتند سنگ شهر و غروب هم بر می گشتند. سه راه چهار درختی پیاده شدیم. یادم نبود چند سال بود نرفته بودیم سهمیان. سالها قبل آن طور که از ننه شنیده بودم آن وقت ها که هنوز به دنیا نیامده بودم آقام و عمو قدرت توی سهمیان دکان داری می کرده اند.