پژوهشی در موسیقی محلی کرمانشاه

روناک احمدی پور پژوهشگر کتاب موسیقی در آیین های محلی کرمانشاهان  در این اثر خود به بررسی  ریشه ای موسیقی و ادبیات  فولکلور پرداخته است. ابتدا به موسیقی و ضرورت وجود آن و بعد شاخه های موسیقی که یکی از شاخه های قدیمی و خاطره انگیز آن موسیقی محلی می باشد پرداخته است. آیین های محلی و قوم و فرهنگ و در پی آن فرهنگ کردی در هویت و گذشته ی کردی مورد بررسی تاریخچه ای قرار گرفته ایت. در ادامه موسیقی در آیین های محلی و انواع آلات موسیقی محلی در فرهنگ کردی و هم چنین اشعار و ترانه ها در مراسم های مختلف عزا و شادی نیز به مراتب مورد توجه و پژوهش قرار گرفته و جهت آشنایی مخاطبان به نگارش درآمده است.